Policys

Verksamhetspolicy

Roslagsgjuteriet tillverkar gjutgods i sandformar med inriktning på korta serier. Samtliga material som används i vår produktion ska hanteras på ett miljömässigt rätt sätt och helt i enlighet med kundernas givna specifikationer som helst överträffar deras behov och förväntningar.

Miljöarbetet ska konkretiseras i tydliga och mätbara mål som ska nås genom ständiga förbättringar och ska förebygga risken för föroreningar. Vid varje förändring av verksamheten ska en översyn av miljöaspekterna alltid göras och nödvändig hänsyn ska tas till detta.

I framtagningsprocessen ska vi uppfylla eller överträffa följa lagar, förordningar eller andra bindande krav som vi berörs av.

Våra leverantörer och andra samarbetspartners ska arbeta på samma sätt, därmed bidra till ett positivt miljöarbete och förse våra kunder med felfria produkter och tjänster i en anda av samarbete och ständiga förbättringar. 

Verksamhetspolicy

 

Arbetsmiljöpolicy

Att följa arbetsmiljölagar, förordningar eller andra myndighetsbeslut är ett minimikrav.
Arbetsmiljöarbetet ska konkretiseras i klara mål som syftar till ständiga förbättringar som ger företagets personal en trygg säker och stimulerande arbetsmiljö, god arbetsmiljö är av strategisk betydelse och väsentlig ur
konkurrenshänseende.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt. Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt. 

Arbetsmiljöpolicy